شیشه های نما

شیشه های نما

شیشه های نما :

 انواع نمای شیشه‌ای ساختمان شامل : اسپایدر -  فریم لس -  یوچنل -  فیس کپ

 

نماهای تماماً شیشه از دوران معماری مدرن به عنوان پوشش ساختمان ها به کار می رفتند. هدف از اجرای نمای تماماً شیشه عبار تند از:

تأمین دید یکپارچه از مناظر بیرون برای ساکنین داخل

ایجاد احساس سبکی و ظرافت در ساختمان از دید یک ناظر شهری

کاهش بار مرده ساختمان  های بلند

سرعت بخشیدن به اجرا

نمایش زندگی درون ساختمان از بیرون به دنبال روشن و خاموش شدن چراغ های داخلی در طول شبانه روز